Cultural

Golden Triangle (4 nights/5 days)

Destinations covered: Delhi - Agra - Jaipur

Amazing Rajasthan (7 nights/8 days)

Golden Triangle with Ranthambore (5 nights/6 days)

Destinations covered: Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur

Royal Rajasthan (15 nights/16 days)

Destinations covered: Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Pushkar - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Khuri - Bikaner - Mandawa

Desert Treat (7 nights/8 days)

Destinations covered: Jaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Khuri - Bikaner

Heart of India (24 nights/25 days)

Destinations covered: Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Bundi - Ranthambore - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi

Nainital/Corbett Tour(9 nights/10 days)

Destinations covered: Delhi - Nainital - Kausani - Jim Corbett National park